Acasă Editură „Patrimoniu românesc, patrimoniu european – patrimoniu universal: expoziție de carte veche” –...

„Patrimoniu românesc, patrimoniu european – patrimoniu universal: expoziție de carte veche” – Iulian Marcel CIUBOTARU

43
0

Patrimoniu românesc, patrimoniu european – patrimoniu universal: expoziție de carte veche

Iulian Marcel CIUBOTARU, bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi

Cu ocazia zilei europene a patrimoniului cultural, sărbătorită în fiecare an în luna septembrie, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași a invitat iubitorii de valori bibliofile, în perioada 14‑21 septembrie 2019, să viziteze o expoziție de carte veche și rară, intitulată Patrimoniu românesc, patrimo­niu european – patri­moniu universal, organizată la sediul central.

Expoziția a cuprins atât lucrări românești, de mare importanță pentru vechea cultură românească, cunoscute tipărituri europene, dar și lucrări manuscrise.

Enumerăm, în continuare, exponatele care au putut fi admirate în vitrinele de la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, oferind și câteva explicații, adiacente unor exemplare.

Cărți românești

 • Loghica/ carea/ acum întâiu s‑au tălmăcit în limba patriei, cu îndemnarea Prea(o)sfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei, Kyr Grigorie/ în zilele bine credin­ciosului şi luminatului nostru domn Grigorie Dimitrie Ghika Vo(i)evod/ într‑al cincilea an al domniei Mării Sale/ şi s‑au tipărit cu cheltuiala iubitoriului de D(u)mne­zeu Episcop al Argeşului/ Kyr Grigorie/ de carele iaste tălmăcită/ în Bucureşti/ în Tipografia Sfintei Mitropolii/ în anul mântuirii 1826/ de ieromonahul Stratonik tipograful

Traducătorul acestei cărți, episcopul Grigorie Râmniceanu (aprox. 1763 – 20.07.1828) a fost unul dintre ierarhii importanţi din veacul al XIX‑lea. Pe când era ieromonah, la Episcopia Râmnicului, a copiat aproximativ 15 manuscrise; mai apoi, a diortosit mai multe cărţi, pe care le‑a prefaţat şi în care şi‑a expus ideile istorice şi filosofice, de factură iluministă. A fost profesor la Şcoala de la „Sf. Sava” (Bucureşti), iar la 13 februarie 1823, a fost ales episcop al Argeşului, păstorind până la moarte. Prefaţa la Loghica din 1826 e considerată una dintre cele mai interesante scrieri ale sale, în cuprinsul căreia alcătuiește un profil moral poporului român, pe care‑l consideră înţelept „nu atât prin studiul cărţilor, cât prin înţelegerea dobândită în timp, din experienţa vieţii”.

 • Gheorghe Asachi (traducător), Învăţătura hristiană/ sau/ în scurt sfinţita istorie/ şi/ catihizis, al Bisericei drept‑credincioase/ de pe limba rosiană adus pe românie/ pentru întrebuinţarea shoalelor naţionale, Eşii, în Tipografia Albinei, 1836
 • Pilde/ filosofeşti/ care s‑au tipărit acum/ a doao oară, în zilele prea/ luminatului domn Io/ Nicolae Costandin/ Caragea voevod, cu chieltuiala iubito­riu­lui/ de D(u)mnezeu, Kiriu Kir/ Filaret epi(s)cop (al) Râm(nicului)/ în sfânta Episcopie a Râm(nicului)/ la anul de la Is. Ch. 1783/ s‑au tipărit de popa Costandin Mihai Popovici tip(ograf) Râmniceanul

Ediţia de la Râmnic a Pildelor, diortosită şi adăugită de Grigorie Râmniceanu este, în realitatea, opera acestuia. Cercetând cele 25 de manuscrise ale acestei cărţi, precum şi ediţiile tipărite, Al. Duţu constata că volumul exprimă evoluţia mentalităţilor pe tot parcursul celui de‑al XVIII‑lea veac românesc, căci fiecare copist sau editor a renunţat la unele maxime şi a adăugat altele, generate de situația politică sau socială a vremii sale.

 • Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, traducere de frații Radu și Șerban Gre­ceanu, București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 7199 (1691); lucrare importantă pentru cultul creștin, Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de Aur s‑au bucurat de o reală prețuire, mai ales în mediul monahal. Exemplarul păstrat la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași conține numeroase însemnări olografe, dovadă ca a fost intens utilizat; lipsește pagina de titlu; legătura, deși ușor deteriorată, este originală.
 • Efrem Sirul, Cuvântări bisericești, Neamț, 1819

Deși lipsește legătura originală, exemplarul Cuvântărilor Sf. Efrem Sirul (306‑373) – unul dintre cei mai importanți teologi sirieni, s‑a conservat foarte bine la interior; a fost imprimat în centrul tipografic de la Mănăstirea Neamț; lipsește, de asemenea, pagina de titlu.

 • Istoria Scripturei cei nouă spre întrebuințarea româneștii tinerimi, Iași, tom III, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1824

Tipărită în trei volume, Istoria Vechiului și a Noului Testament a fost tradusă de pre limba elinească pre a noastră romano‑moldovenească de smeritul Veniamin Costache, mitropolit [al] Moldovei (1768‑1846) și tipărită cu a sa cheltuială, în zilele prealuminatului și preaslăvitului Domnului nostru Ioan Sandu Sturza Voievod.

 • Amfilohie Hotiniul (traducător), De obşte gheografie, Iași, 1795, traducere după Buffier; este primul manual de geografie tipărit în Moldova, tradus și adaptat din limba franceză; Amfilohie Hotiniul (1730‑1800) a fost episcop al Ho­tinului între 1767 și 1770; a avut o bogată activitate publicistică, traducând și lucrări de aritmetică și teologie, unele rămase în manuscris; la sfârșitul volumului din 1795, fostul episcop a inserat o listă cronologică cu voievozii Moldovei.
 • Octoih

Manuscris incomplet, datând din prima jumătate a secolului al XIX‑lea; are inițiale scrise cu cerneală roșie și ilustrații religioase, modeste din punct de vedere artistic; lipsește pagina de titlu; conform unei ștampile, a aparținut Societății „Alexi Șincai” din Gherla.

 • Carte de bucate – coprinde 190 rețete de bucate, prăjituri, creme, spume, gelatine, înghețate și cum se păstrează lucruri pentru iarnă, toate alese și încercate de o prietenă a tuturor femeilor celor casnice, București, în tipografia lui Iosef Copainig, 1849

„Prietena tuturor femeilor casnice” a fost identificată în persoana Mariei Maurer; este cea dintâi carte de bucate tipărită în Țara Românească. Aproximativ în același timp, în Moldova, a apărut 200 rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești a lui C. Negruzzi și M. Kogălniceanu (Iași, 1841, 1842, 1846).

 • Mitologie pe limba rumânească, care arată toți zeii și zeițele vechimii grecești și romanești, cu aligoriile lor deslegate în înțelesuri de învățături firești și moralicești, cu 63 de icoane, de Stancu Căpățineanul, profesor [al] Școalelor Națio­nale din Craiova, 1830

 Cărți europene

 • Homere, L’Iliade, nouvelle traduction, Paris, Claude Barbin (tipograf), 1682
 • Homere, L’Odysée, nouvelle traduction, Paris, Claude Barbin (tipograf), 1682

Făcând parte din categoria cărților europene rare, cele două volume ale lui Homer se remarcă prin eleganța imprimării; starea de conservare a exemplarelor expuse este excelentă; ambele volume beneficiază de ilustrații alb‑negru. Claude Barbin (1628‑1698) a fost unul dintre cei mai importanți tipografi și librari francezi din veacul al XVII‑lea.

 • René Descartes (1596‑1650), Principia philosophiae, ultima editio cum optima collata, diligenter recognita, mendis expurgata, Amsterdam, Tipografia Blaviana, 1685, cu portretul autorului
 • Histoire de l’Empire Othoman ou se voyant causes de son aggran­disse­ment et sa decadence, avec des notes très instructives, par S.A.S. Demetrius Can­ti­mir, prince de Moldavie, traduit en françois par M. De Joncquires, tome I, Paris, chez Nyon Père, 1743
 • La perspective theorique et practique, ou lʼon enseigne, tirée du cours de mathematique, de M. Ozanam, de lʼAcademie Royale des Sciences, Paris, Claude Jombert (tipograf), 1720
 • Code Napoléon, nouvelle édition, conform à lʼédition originale de lʼIm­pri­merie Impériale, a laquelle on a ajouté une table analytique et raisonnée des matières, Dessau et Leipzig, chez George Voss, 1808
 • Les principes de la morale et du goût, en deux poems, traduit de lʼanglois de M. Pope, par M. Du Resnel, abbé de Sept‑Fontaines, de lʼAcademie des Inscriptions et Belles‑Lettres, Paris, chez Briasson Libraire, 1737
 • Roland furieux – poème héroique de lʼArioste, nouvelle traduction, par M. le Comte de Tressan, tome premier, Paris, chez Pissot, Libraire, 1780
 • Respublica et Status Regni Hungariae, Ex Officina Elzeviriana, 1634; lucrare deosebit de valoroasă, tipărită la celebra editură Elzevier, în limba latină; conține descrierea Ungariei și, de asemenea, însemnări olografe de secol XVII
 • Colecție tematică de ilustrații: monumente ale modernității: album care a aparținut unui colecționar anonim, probabil de origine franceză, care a decupat din reviste și ziare imagini pe care le‑a grupat în funcție de diverse tematici; aceste ilustrații reprezintă o mărturie de epocă (veacul al XIX‑lea) despre monumente din întreaga Europă, care, între timp, au dispărut sau au suferit transformări arhitecturale.
 • Histoire des grands chemins de lʼEmpire Romain, par Nicolas Bergier, tome premier, Bruxelles, 1728
 • Publius Vergilii Maronis, Opera, interpretation et notis illustravit Carolus Ruaeus, tomus primus, Venetiis, 1752
 • Rerum memorabilium in Pannonia sub Turcarum Imperatoribus, a capta Constantinopoli usque ad hanc aetatem nostram bello, militiaque gestarum. Exegeses sive narrations illustres variorum et diversorum auctorum, recensente Nicolao Reusnero jurisconsulto et comite Palatino Caesareo, Consil. Sax., Fran­cofurti, Impensis Claudii Marnii et Haeredum, Ioannis Aubrii, 1603
 • Éléments de musique: théorique et pratique, suivant les principes de M. Rameau, par M. DʼAlambert, Lyon, Chez Jean‑Marie Bruyset, Imprimr. Libraire, 1772
 • Voltaire, La Pucelle dʼOrleans: poëme, suivie du Temple du goût, tome XI, 1775

Toate aceste lucrări, valoroase prin conținut, dar și prin legătură, ilustrații, tipografie (spre exemplu, Elzevier), însemnări olografe de epocă, ex libris‑uri etc. reprezintă o mică parte din lucrările de patrimoniu păstrate la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și (ne) invită la reflecții și problematizări asupra tezaurului cultural din instituțiile publice, precum valorificarea, conservarea și cercetarea operelor rămase de la înaintașii noștri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here