Acasă Cariere Examen de promovare în grad profesional

Examen de promovare în grad profesional

86
0

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul instituţiei, promovare de la:

 • bibliograf, grad II la bibliograf, grad I
 • consilier juridic, grad I la consilier juridic, grad IA

a) Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 28.03.2019, ora 10.00, sediul Bibliotecii „Gh. Asachi” Iaşi din Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.8-10, mun. Iaşi, jud. Iaşi.

b) Bibliografia, bibliograf, grad I:

 • LEGE Nr.334 din 31 mai 2002 – Legea bibliotecilor ***Republicată;
 • LEGE Nr.16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale  *** Republicată;
 • LEGE Nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil *** Republicată;
 • LEGE Nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • LEGE Nr.135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică    *** Republicată;
 • BULUŢĂ, Gheorghe; CRAIA, Sultana; PETRESCU, Victor, Biblioteca azi: Informare şi comunicare, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004;
 • CIORCAN, Marcel, Organizarea colecţiilor de bibliotecă: Bazele biblioteconomiei (aşezare, cotare, verificare, reconsiderare, conservare), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2001;
 • SÂRGHIE, Anca, Relațiile cu publicul în bibliotecă, Partea I,II, Editura Alma Mater, Sibiu, 2004;
 • HORVAT, Săluc, Introducere în biblioteconomie, Editura Grafoart, Bucureşti, 1996;
 • NESTORESCU, Silvia; BERCAN, Gheorghe-Iosif (coord.), Biblioteconomie: Manual, ABBPR, Bucureşti, 1994;
 • RICHTER, Brigitte, Ghid de biblioteconomie, Editura Grafoart, Bucureşti, 1995;
 • Tratat de biblioteconomie, Vol. I, II (Partea I, II), ABBPR, Bucureşti, 2013;
 • REPANOVICI, Angela, Ghid de cultura informației, ABR, Bucureşti, 2012;
 • ZECHERU, Mihaela, Biblioteca Publică în sistemul cunoașterii – percepție și expectanță, Editura Cartea Universitară, București, 2005;
 • LABARRE, Albert, Istoria cărții, Institutul European, 2001;
 • SÂRBU, Tănase, Introducere în deontologia comunicării, Editura Cantes, Iași, 1999;
 • ORDIN Nr.2062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;
 • ORDIN Nr.2249/4775 din 9 iunie 2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă;
 • Codul deontologic al bibliotecarului din România Adoptat de Adunarea Generală a ABR în cadrul celei de-a XVIII-a Conferinţe Naţionale (Braşov, 19-21 septembrie 2007);
 • CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ a personalului contractual din Biblioteca Județene „Gh. Asachi” Iași, Ediția II, Revizia1;
 • REGULAMENTUL de ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași;
 • REGULAMENT INTERN destinat relațiilor cu utilizatorii al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași;
 • REGULAMENTUL de ORDINE INTERIOARĂ al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași.

 Bibliografia, consilier juridic, grad IA:

 • LEGE Nr.334 din 31 mai 2002 – Legea bibliotecilor ***Republicată;
 • Constituţia României – ***Republicată în Monitorul Oficial nr.767/31 octombrie 2003;
 • LEGE Nr.53 din 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – ***Republicată;
 • LEGE Nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale – Monitorul Oficial partea I nr. 123/20.02.2007 – ***Republicată;
 • LEGE Nr.514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDONANŢĂ Nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE Nr.250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
 • LEGE Nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – Monitorul Oficial nr.448/24 noiembrie 1998 – modificată şi completată;
 • LEGE Nr.554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ – Monitorul Oficial nr.l154/7 decembrie 2004;
 • LEGE Nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr.663/23.10.2001;
 • LEGE Nr.340 din 12 iulie 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului – ***Republicată;
 • LEGE Nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • LEGE Nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 • LEGE Nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare – Proceduri speciale;
 • Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare — Proceduri speciale;
 • LEGE Nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare şi norme metodologice de aplicare a acesteia;
 • LEGE Nr.24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ***Republicată;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN Nr.2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului – cadru al caietului de obiective, a modelului – cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului – cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
 • LEGEA Nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe – actualizată;
 • CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ a personalului contractual din Biblioteca Județene „Gh. Asachi” Iași, Ediția II, Revizia1;
 • REGULAMENTUL de ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași;
 • REGULAMENT INTERN destinat relațiilor cu utilizatorii al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași;
 • REGULAMENTUL de ORDINE INTERIOARĂ al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași.

c) Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here